Učitavanje...
Izmene su sačuvane.
Došlo je do greške!

Baza znanja

Kontakt email adrese i slanje obaveštenja

Postoji više tipova obaveštenja koja se šalju na email adrese podešene u korisničkom portalu i na zakupljenim servisima. Veoma je važno da uvek vodite računa da Vaša email adresa bude ispravno podešena na svim lokacijama i za sve tipove obaveštenja, kako biste bili u mogućnosti da uvek od nas dobijate sva važa obaveštenja na odgovarajuću(e) email adresu(e)...

Korisnički nalog

Glavni (administrativni) kontakt

Glavna kontakt email adresa se nalazi u "korisničkom nalogu" i podešava se na strani "Moji Podaci". Korisničkom panelu se pristupa prema sledećem uputstvu... https://www.dreamclients.com/help/desk/srpski/kb/article/korisnicki-portal/pristup-korisnickom-portalu

Ovaj kontakt se koristi za slanje svih administrativnih obaveštenja, kao na primer obaveštenja o aktivaciji usluga, podataka za pristup zakupljenim uslugama, obaveštenja o isticanju usluga, planiranim radovima na servisima, predračuna za nove usluge i produženje pretplate za postojeće usluge i slično. Glavni kontakt email se takođe koristi i u slučaju komunikacije sa klijentom, odnosno slanja nekih dodatnih obaveštenja od strane našeg korisničkog servisa i podrške. Veoma je važno da ova email adresa bude uvek ispravna kako biste mogli da dobijate važna obaveštenja od nas.

Pogledajte i detaljnije uputstvo za promenu email adrese korisničkog naloga.

Dodatni kontakti korisničkog naloga

U svom korisničkom panelu takođe možete podešavati i dodatne kontakt osobe i email adrese na strani "Moj nalog > Dodatni kontakti", a za dodatne kontakte se mogu birati i tipovi obaveštenja koji su tom kontaktu namenjeni. Svakako je preporučljivo da u nalogu uvek imate podešene i dodatne kontakt email adrese. Može se podesiti neograničeno dodatnih kontakata u korisničkom nalogu.

Pogledajte i uputstvo za upravljanje dodatnim kontaktima korisničkog naloga.

 
Email adresu u korisničkom nalogu (glavnu ili dodatnu) treba obavezno koristiti i za upućivanje bilo kakvih zahteva našoj podršci. Zahtevi koji uključuju bilo kakve promene u korisničkom nalogu ili na zakupljenim uslugama ili zahtevaju pružanje nekih poverljivih informacija o korisniku ili zakupljenim uslugama, neće biti prihvaćeni sa email adrese koja nije navedena u korisničkom nalogu. Neki administrativni zahtevi mogu biti prihvaćeni samo sa glavne email adrese, dok će svi tehnički zahtevi biti prihvaćeni i sa dodatnih kontakt email adresa.

 

cPanel - tehnički (hosting/server) kontakt

Drugi bitan kontakt je email adresa koja je podešena na serveru, odnosno u samom hosting nalogu, a koja se može ažurirati na strani "Contact Information" (Kontakt informacije) u cPanelu. Email adresa koja je ovde podešena se koristi za obaveštenja koja automatski šalje sam server u slučaju nekih tehničkih problema u Vašem nalogu, kao na primer kada se upotreba prostora u nalogu, mesečnog protoka ili prostora u mailbox-u bliži limitu i veoma je važno da i ova email adresa uvek bude ispravna kako biste na vreme dobili ovakva važna obaveštenja sa servera i da biste bili u mogućnosti da na vreme reagujete i otklonite potencijalne probleme. Ovde se može opciono podesiti do dve kontakt email adrese.

Pogledajte i članak o slanju upozorenja o upotrebi resursa hosting naloga.

 

Domen - registrant (vlasnik domena)

Pored ovih prethodno navedenih važnih kontakta koji služe za obaveštavanje, postoji i email adresa u whois bazi svakog registrovanog domena. Ova email adresa po pravilima ICANN organizacije i nadležnih registara domena mora uvek biti ispravna, kao i svi ostali podaci u whois bazi domena. Email adresa u whois bazi domena se koristi u slučaju transfera domena, kada mora biti ispravna da bi transfer mogao da se obavi, a za generičke tipove domena se i jednom godišnje šalje poruka za proveru podataka u whois bazi. Nadležni registar može domen suspendovati, odnosno isključiti sa interneta u slučaju da email adresa u whois bazi domena nije ispravna. Kod svih generičkih i internacionalnih domena, email adresu i ostale podatke u whois bazi možete podešavati sami u svom korisničkom panelu na strani "Domeni > Moji Domeni > Upravljanje > Ažurirajte podatke u WHOIS bazi domena ". Kod nacionalnih (RS i СРБ) domena se email adrese za whois bazu unose odvojeno prilikom porudžbine svakog domena, a u slučaju nastalih naknadnih promena, potrebno je da od nas zatražite svaku promenu u whois bazi nacionalnog domena. Po pravilima registra u obavezi ste da svaku nastalu promenu obavezno prijavite u roku od 5 dana.

 

* Prilikom aktivacije novog hosting naloga ili registracije novog generičkog i internacionalnog domena, email adresa u hosting nalogu, odnosno u whois nazi domena, će biti uvek podešena na glavnu email adresu koja je u tom trenutku podešena u Vašem korisničkom panelu. Ako naknadno menjate svoju email adresu, odnosno prestanete da koristite staru email adresu, potrebno je da u najkraćem roku obavite promenu i na svim prethodno navedenim lokacijama, odnosno u korisničkom panelu, hosting nalogu i whois bazi domena.
Slični članci