Učitavanje...
Izmene su sačuvane.
Došlo je do greške!

Baza znanja

Ne radi slanje pošte

Ukoliko u Vašoj email aplikaciji ispravno radi prijem pošte, a iznenada je prestalo da radi samo slanje, postoji mogućnost da je Vaš internet provajder blokirao izlaz ka portu 25, a da je u Vašoj email aplikaciji podešen ovaj port za SMTP. Čak i ako Vaš internet provajder nije blokirao ovaj port povremeno se mogu javljati blokade sa strane našeg servera, ako koristite port 25 za slanje pošte sa svog računara.

Korišćenje porta 25 za slanje pošte sa računara je zastareo metod i po aktuelnim standardima se umesto tog porta koriste posebni portovi za slanje pošte sa klijentske email aplikacije ka serveru. Iz bezbednosnih razloga i u skladu sa aktuelnim standardima, većina internet provajdera je počela i da zatvara port 25 sa korisničkih internet konekcija, zbog čega je veoma važno da email aplikacije budu ispravno konfigurisane, kako bi slanje pošte uvek ispravno funkcionisalo.


1. Ako Vam je u aplikaciji podešen port 25 (ili altertnativni port 26) za slanje pošte...


2. Ako Vam u aplikaciji nije uključena SMTP autentifikacija...
Slični članci